حسین مهاجری، رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج شد

0
95

هزار و یک شهر- حسین مهاجری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر کرج، رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج شد.

در پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرستان کرج، اسدی عضو شورای  شهر کمالشهر و رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج از ریاست شورا استعفا و دکتر حسین مهاجری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر کرج با اخذ اکثریت آرا  رئیس جدید شورای اسلامی شهرستان کرج انتخاب شد.