نمایندگان شورای شهر کرج در کمیسیون‌ها و کمیته‌های شهرداری انتخاب شدند

0
133

هزار و یک شهر– نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون‌ها و کمیته‌های شهرداری کرج و همچنین سایر مجامع و کارگروه‌های خارج از شورا با برگزاری انتخابات انتخاب شدند.

محمد اسدیان، سید مرتضی اعتصامی، عمار ایزدیار، علیرضا رحیمی محمودآبادی، مجتبی حاجی قاسمی، حسین سعیدی سیرائی و مریم قهرمانی صارم به‌عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری کرج انتخاب شدند.

مسعود محمدی به‌عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری کرج انتخاب شد.

مجتبی حاجی قاسمی به‌عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری کرج انتخاب شد.

حسین مهاجری به‌عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌های شهرداری کرج انتخاب شد.

علیرضا رحیمی محمودآبادی، مجتبی حاجی قاسمی و مسعود محمدی به‌عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون معاملات شهرداری کرج انتخاب شدند.

حجت‌الاسلام علیرضا سعیدی به نماینده شورای اسلامی شهر در کمیته تعیین ارزش معاملات شهرداری کرج انتخاب شد.

حجت‌الاسلام علیرضا سعیدی، عمار ایزدیار و فاطمه منعمی به‌عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون تهاتر شهرداری کرج انتخاب شدند.

حسین مهاجری و  علی قاسم پور به‌عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج در شورای شهرستان انتخاب شدند.

حجت‌الاسلام علیرضا سعیدی، علیرضا رحیمی محمودآبادی و فاطمه منعمی به‌عنوان اعضاء امنای مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج انتخاب شدند.

جواد چپردار به‌عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیته اصناف شهرداری کرج انتخاب شد.

علی قاسم پور به‌عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون تحویل شهرداری کرج انتخاب شد.

جواد چپردار، علی قاسم پور و حجت‌الاسلام علیرضا سعیدی به‌عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری کرج انتخاب شدند.

سید مرتضی اعتصامی به‌عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده ۷ شهرداری کرج انتخاب شد.

حسین سعیدی سیرائی به‌عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیته انطباق فرمانداری شهرداری کرج انتخاب شد.

حجت‌الاسلام علیرضا سعیدی، حسین سعیدی سیرائی و  مجتبی حاجی قاسمی به‌عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیته نظام‌وظیفه انتخاب شدند.

عمار ایزدیار به‌عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون تربیت‌بدنی شهرداری کرج انتخاب شد.

محمد اسدیان به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج انتخاب شد.

فاطمه منعمی به‌عنوان رئیس کمیته ویژه بانوان، کودک و خانواده شورای اسلامی شهر کرج انتخاب شد.